XV. OFKD, Szeged

Formai követelmények

Absztrakt

Az absztrakt terjedelme max. 2000 karakter legyen szóközökkel együtt, nem tartalmazhat hivatkozást, ábrát, táblázatot, függvényt, szimbólumot. A szövegtörzs 12-es betűméretű Times New Roman betűtípussal íródjon, sorkizárt legyen, a sorköz mérete szimpla legyen. A pályamunkát CSAK doc vagy docx formátumban kell feltölteni. A fájl neve EHA/Neptunkód_egyetem rövid neve_absztrakt legyen (pl. AAAAAAA_SZTE_absztrakt.doc). Letölthető sablon

Pályamunka terjedelme

Mellékletekkel együtt, minimum 30, maximum 50 oldal. Ebbe beletartoznak: címlap, tartalomjegyzék, tartalmi rész, irodalomjegyzék, függelék/melléklet. A pályamunka mérete nem haladhatja meg a 20 Mb-ot. A pályamunkát CSAK pdf formátumban kell feltölteni. A fájl neve EHA/Neptunkód_egyetem rövid neve_dolgozat legyen (pl. AAAAAAA_SZTE_dolgozat.pdf).

Formai követelmények

A dolgozat Times New Roman betűtípussal íródjon. A margók minden oldalon 2,5 cm-esek legyenek. A címsorok jól különüljenek el a szövegtörzstől, de ne legyenek 16-os betűméretnél nagyobbak. Javasoljuk a félkövér betűtípus használatát. A szövegtörzs 12-es méretű betűvel íródjon, sorkizárt legyen, a sorköz mérete 1,5-es legyen.

Oldalszámozás

A címlapon ne legyen oldalszám, a további oldalakon az oldal alján, középre igazítva.  

Az ábrák és táblázatok

Figyeljenek arra, hogy az ábrákon, illetve táblázatokban található szöveg megfelelő, könnyen olvasható betűmérettel íródjon! Az ábrákra és táblázatokra a szövegtörzsben hivatkozni kell. Például: A terepen mért fizikai paramétereket a 3. táblázat tartalmazza. VAGY Az erdőben szignifikánsan több táplálék fogyott, mint a mezőre kihelyezett etetőkben (2. ábra). 

Ábramagyarázat

Az ábrákhoz tartozó magyarázó szöveget az ábrák alatt középre igazítva elhelyezni, és folyamatos számozással ellátni (2. ábra: …). Az ábraaláírás betűmérete 10-es legyen. Az ábrák címeit nem az ábrán, hanem a magyarázatban kell szerepeltetni. Kérjük, minden fontos információt tüntessenek fel az ábraaláírásban, hogy az ábra tartalma akkor is érthető legyen, ha az olvasó azt a szövegből kiragadva szemléli.

Táblázat magyarázata

A táblázathoz tartozó magyarázatot a táblázat felett helyezzék el, 10-es betűmérettel íródjon, és középre igazított legyen. A magyarázatot folyamatos számozással kell ellátni. Pl. 3. táblázat: … A táblázathoz tartozó magyarázat tartalmazzon minden fontos információt, ami elengedhetetlen a táblázatban foglaltak megértéséhez. 

Irodalmi hivatkozások

A szövegközi hivatkozások feleljenek meg az adott tudományterület elvárásainak, de az egész dolgozatban egységes sémát kövessenek! Az irodalomjegyzékben csak azok az irodalmak kerüljenek felsorolásra, melyekre a szövegben történt hivatkozás! Tankönyvi hivatkozásokat ne, és internetes honlapokat csak indokolt esetben használjanak (ezek aránya nem haladhatja meg az összes hivatkozás 10 %-át)!

Helyesírás

Kérünk mindenkit, hogy ügyeljen a helyesírásra. Javasoljuk a szövegszerkesztők beépített helyesírás ellenőrzőjének használatát.

A pályamunka szerkezete

A pályamunka az alábbi részeket tartalmazza az adott sorrendben:

 • Címlap: a letölthető sablon alapján
 • Számozott tartalomjegyzék
 • Absztrakt: tartalmazza: mit, mikor, hol, mi célból vizsgált, milyen eredményeket kapott, illetve a végén 1-2 mondatos konklúzió. Az absztrakt ne tartalmazzon képletet, képet, ábrát, táblázatot és irodalmi hivatkozást!
 • Bevezetés: a bevezetésben mindenképpen térjen ki a téma környezettudományi relevanciájára.Ennek hiányában a tudományos bizottság a dolgozat témája alapján dönthet a dolgozat elutasításáról is. 
 • Szakirodalmi áttekintés: kapcsolódó hazai és nemzetközi irodalmak összefoglalása, pályamunka újszerűségének bemutatása.
 • Célkitűzés(ek)
 • Anyag és módszer
 • Eredmények: eredmények közlése (lehetőség szerint ne tartalmazzon értékelést).
 • Eredmények értékelése/Diszkusszió
 • Összefoglalás
 • Köszönetnyilvánítás
 • Irodalomjegyzék: az irodalomjegyzékben feltüntetett irodalmak formája egységes legyen. Netes források külön csoportban legyenek feltüntetve.
 • Függelék/Melléklet: opcionális

Az írásbeli bírálatoknál a szempontok közt szerepel a pályamunkák formai követelményeknek való megfelelése!